Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla studentów

 

Student – ochotnik musi spełniać warunki określone w:

a) ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.);
b) rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U z 2015 r. 449, z późn. zm.)
    

„Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach,  o której mowa w art. 98d ust. 1 ustawy, może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.”

Mogą się o tą służbę ubiegać  studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I rok studiów magisterskich (uzupełniających).

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, potwierdzający studia na uczelni kandydata

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.

Służbę przygotowawczą, pełni się w dwóch okresach, z tego:

  • w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
  • w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.

Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz, otrzymuje stopień szeregowego (marynarza) i tytuł kadeta.

Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych. Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) - z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.

Żołnierz, który nie ukończył pierwszego okresu kształcenia, nie podlega wezwaniu do pełnienia drugiego okresu służby przygotowawczej.

Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej przed upływem czasu jej trwania nie podlega powołaniu do dalszego czasu pełnienia tej służby, a w przypadku służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - również wezwaniu do pełnienia drugiego okresu tej służby.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

    
  • BIP