Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej
System rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP przez ostatnie kilka lat wypracował własne, skuteczne formy działalności. W różnym stopniu, ale są one generalnie akceptowane i wykorzystane przez odchodzących oraz byłych żołnierzy zawodowych. Do najczęściej stosowanych należą:
  • Doradztwo zawodowe – w jego ramach udzielane są porady indywidualne oraz organizowane i realizowane w systemie grupowym zajęcia informacyjne, szkoleniowo-warsztatowe i integracyjne, a także prowadzone są badania psychoosobowe. Na ich podstawie łatwiej można dokonać wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia czy kierunku przekwalifikowania. Poznawanie metod poszukiwania zatrudnienia, związane jest z przygotowaniem dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy i nabywaniem umiejętności z zakresu prezentacji swojej osoby wobec pracodawców.
  • Pośrednictwo pracy – polega na udzielaniu żołnierzom pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (szczególnie do pracy na stanowiskach związanych z obronnością kraju), głównie poprzez przedstawianie ofert pracy, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród byłych żołnierzy zawodowych.
  • Przekwalifikowanie – polega na zmianie posiadanych kwalifikacji na inne, celem dostosowania do potrzeb wykonywania nowego zawodu lub na podwyższeniu poziomu dotychczasowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu. Przekwalifikowanie realizowane jest poprzez uczestniczenie w różnorodnych kursach czy też studiach. Przekwalifikowanie zawodowe jest zindywidualizowane, poprzedzane doradztwem; żołnierz sam wskazuje miejsce, czas, rodzaj szkolenia i instytucję realizującą to szkolenie. Ponadto żołnierze zwolnieni ze służby wojskowej mogą uzyskać pomoc również ze strony urzędów pracy (przez okres 36 miesięcy od zwolnienia). W ramach tej pomocy starostowie mogą pokryć koszty szkolenia tych żołnierzy do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia lub udzielić pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  • Praktyki zawodowe – polegają na zastosowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w toku nauki w warunkach zbliżonych charakterem do przyszłej pracy. Z praktyki zawodowej może korzystać uprawniony żołnierz, jeżeli stanowi ona integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu, albo jej odbycie jest niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Uprawniony żołnierz sam znajduje i wskazuje miejsce praktyki (firmę, zakład, instytucję), zaś dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON współuczestniczy w procedurach przyjęcia żołnierza na praktykę oraz nadzoruje i ocenia jej przebieg.
  • Targi pracy - to jeden z elementów programu rekonwersji kadr, które traktowane są jako działania posrednio służące zatrudnieniu byłych żołnierzy zawodowych. Targi i giełdy pracy służą nawiązaniu bezpośrednich kontaktów między pracobiorcami a pracodawcami. Zazwyczaj równolegle do trwających targów odbywają się zajęcia instruktażowo-szkoleniowe, które mają na celu przygotowanie poszukujących pracy do podjęcia zatrudnienia.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl