Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej

 

 

doradztwo zawodowe;
przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;
pośrednictwo pracy;
praktyki zawodowe.

 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki rozmowie z doradca zawodowym poznasz praktyczne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się korzystnie prezentować swoja osobę wobec pracodawcy. Uzyskasz także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomoże Ci też w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego). Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.

Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału z zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych. Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznany jest z:

 • resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;
 • prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;
 • możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;
 • metodami poszukiwania pracy.

 

Przekwalifikowanie zawodowe

Przekwalifikowanie zawodowe jest forma pomocy finansowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego można korzystać już od chwili otrzymania od organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego przed ostatecznym zwolnieniem. Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscu zamieszkania lub poza tą miejscowością, należy uzyskać pozytywna decyzje w tej sprawie Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego. W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztu szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowe. Przyznana decyzją Dyrektora WBE kwota jest pr4zelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję. W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenie przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także – po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury – uzyskać całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszana o podatek i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej pisemnej.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do Dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego) ośrodka aktywizacji zawodowej.

 

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe to forma pomocy w zakresie pozyskania miejsca pracy poza jednostką. Zainteresowany ta formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyk wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

 

ZAKRES POMOCY FINANSOWEJ

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 • doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
 • nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Pomoc rekonwersyjna przysługuje na 2 lata przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po odejściu z wojska. Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym wynosi:

 • po 4 latach zawodowej służby wojskowej  - 2737,50 zł;
 • po 9 latach służby wojskowej – 5475 zł;
 • po 15 latach służby wojskowej – 8212,50 zł.

Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek. Przysługuje zwrot kosztów w przypadku przejazdów – 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (powyżej 50 km), noclegi – 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach.

 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ

 • wybór kierunku szkolenia;
 • wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;
 • zredagowanie wniosku;
 • zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;
 • przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych do  WKU lub JW.;
 • pozytywna decyzja Dyrektora WBE.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela Dyrektor WBE w formie decyzji. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku kierowanego do dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ złożonego w jednostce wojskowej.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do dyrektora WBE za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP