Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NSR dla pracodawców

 

Świadczenie dla pracodawcy

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, który odbywa ćwiczenia wojskowe w ramach NSR przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania tych ćwiczeń.

W tym celu pracodawca przesyła do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego  właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wniosek w sprawie wypłaty świadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Wniosek powinien być złożonyw terminie do dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierzy rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z okresowej służby wojskowej.

Świadczenie stanowi rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia dla pracownika zastępującego żołnierza podczas jego nieobecności spowodowanej odbywaniem ćwiczeń w jednostce wojskowej. 

Należności przeznaczone dla pracodawców obejmują koszty poniesione na pokrycie wydatków związanych z:

 • przeszkoleniem nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza NSR stanowisku pracy;
 • odbyciem przez tego pracownika szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przydzieleniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 • opłatami za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to  przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 • ubezpieczeniem związanym ze specyfiką wykonywanego zawodu;
 • przedstawieniem oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania 
 • kwalifikacyjnego,  w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy.
 • innymi należnościami wypłaconymi nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza NSR.

Wysokość kosztów

Wysokość świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Ustalenie kwoty lub odmowa świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kwota za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia przez pracownika okresowej służby wojskowej nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego:

a) w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

b) w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli żołnierz odbywający służbę w ramach NSR jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, wówczas świadczenie ustalone proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom.
   

Forma wypłaty

Wypłaty świadczenia dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na wypłatę świadczenia w przekazem pieniężnym na adres wskazany przez pracodawcę. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi pracodawca.
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 tj.)

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 842) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

 Obowiązki pracodawcy

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

Nie stosuje się tego przepisu do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2015 r., poz. 192, t.j.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

Pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

 • na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
 • na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Nie stosuje się dni wolnych, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca może na własny koszt wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP