Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O kwalifikacji wojskowej

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji  wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.


OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

 1. Mężczyźni którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia.
 2. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia (za kwalifikacje przydatne  uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy).
 3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu. Obowiązek trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.
 4. Osoby które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdrowia „B”), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 5. Osoby które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdrowia „B”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej (dotyczy tylko kategorii zdrowia „A” lub „B”).
 6. Ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem stawienia się, podlegają obowiązkowi służby wojskowej na zasadach ogólnych.

OSOBA ZMIENIAJĄCA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE;

 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na ich miejsce pobytu stałego.
 2. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
 3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

UREGULOWANIE STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” stało się ostateczne tj. po 14 dniach od daty ich doręczenia zainteresowanemu, o ile strony nie wniosły odwołania w tej sprawie przenosi się do rezerwy.
 2. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „E” stało się ostateczne tj. po 14 dniach od daty ich doręczenia zainteresowanemu, o ile strony nie wniosły odwołania w tej sprawie skreśla się z ewidencji wojskowej. Osoby takie nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
 3. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej w stosunku do których orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określiło kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „B” (czasowo niezdolny) nie przenosi się do rezerwy i nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej „A”, „D” lub „E”.
 
Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP