Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązkowe

 

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Rodzaje ćwiczeń wojskowych:

 1. Jednodniowe -trwające do 24 godzin;
 2. Krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 3. Długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 4. Rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku.
 

 
Do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się:
 • żołnierzy rezerwy w trybie: natychmiastowego stawiennictwa, ochotniczym i zwykłym,
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie: ochotniczym i zwykłym.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe w trybie zwykłym oraz ochotniczym oznacza stawienie się do odbycia tych ćwiczeń w miejscu i terminie określonym w karcie powołania.

Żołnierz rezerwy powołany na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania - jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”.Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kampanii;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora - w czasie trwania kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP