Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc rekonwersyjna

Pomoc rekonwersyjna z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej natomiast z zakresu przekwalifikowania w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.  Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, na mocy „Ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie….niektórych innych ustaw” (Dz.U.2010.113.745), wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100%  (2400 zł)
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% (4800 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% (7200 zł)

Małżonkom oraz dzieciom jak również byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku lub choroby powstałej w związku ze służbą wojskową pokrywa się koszty w wysokości 300% określonego limitu (tj 7200 zł).

Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo korzystać mogą:

 • żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
 • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,    

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 1001) przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia byłemu żołnierzowi zawodowemu ( nieposiadającemu uprawnień rentowych lub emerytalnych ) przysługuje status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie może on korzystać ze środków Funduszu Pracy, służących do szkolenia, podwyższania kwalifikacji lub zwiększania efektywności zawodowej. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta może, na wniosek żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagające szczególnych kwalifikacji.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna, udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego COAZ lub OAZ.

Wniosek, powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego,
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego,
 • określenie ośrodka szkolenia,
 • termin przekwalifikowania zawodowego,
 • koszt  przekwalifikowania zawodowego
 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej,
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania,
 • informację dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:

 • zaświadczenie od dowódcy jednostki o  ilości lat służby wojskowej,
 • decyzję o zawarciu kontraktu lub kadencji,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń oraz o wpisie do RIS lub prowadzących działalność z zakresu szkoleń,
 • w przypadku ukończenia kursu lub szkolenia należy przedstawić oryginały   rachunków oraz świadectwo ( dyplom ) ukończenia szkolenia.

Były żołnierz zawodowy do wniosku dołącza:

 • wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił czynną służbę wojskową o zwolnieniu z czynnej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza o którym mowa w art. 133 a ust. 2 ustawy, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, (decyzję o zwolnieniu),
 • zaświadczenie o liczbie lat służby,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane,
 • zaświadczenie o inwalidztwie.

Małżonek żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza;

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza w związku ze służbą wojskową,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,

Dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza który zaginął lub poniósł śmierć w  związku z wykonywaniem zadań służbowych, do wniosku dołącza;

 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza,
 • zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń,    

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dziecku żołnierza zawodowego który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych zgody  na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego WBE.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl