Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura naboru do ZSW

 

Żołnierz rezerwy zainteresowany zawodową służbą wojskową zgłasza się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Wojskowy Komendant Uzupełnień:

 • Ustala czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania;
 • Umożliwia w/w zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej;
 • Dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej.

A jeśli nie ma wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących blisko miejsca zamieszkania?

 • Jeżeli żołnierz rezerwy wyrazi wolę pełnienia służbyw innych jednostkach wojskowych Wojskowy Komendant Uzupełnień ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z organem właściwym do wyznaczania na stanowisko służbowe;
 • Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe przeprowadza z zainteresowanym żołnierzem rozmowę kwalifikacyjną;
 • Po przeprowadzeniu rozmowy występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia;

Wydanie zgody uzależnione jest od limitu powołań ustalonego na dany rok kalendarzowy oraz potrzeb Sił Zbrojnych!!!

 • Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi zaświadczenie;
 • Po otrzymaniu zaświadczenia, żołnierz rezerwy udaje się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie;
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień;
  • Dokonuje  analizy dokumentów;
  • Kieruje żołnierza do właściwej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej;
  • Kieruje żołnierza do właściwej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej ;
  • Wniosek wraz z załączonymi przez żołnierza dokumentami, orzeczenia RWKL, RWPP, WKE  oraz sporządzone w WKU: karty ewidencyjne, kartę statystyczną, opinię służbową, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych również TAP przesyła do organu właściwego do wydania rozkazu o powołaniu.
 • Organ właściwy do wydania rozkazu personalnego o powołaniu:
  • Rozpatruje wniosek żołnierza;
  • Wydaje rozkaz o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej (lub o odmowie powołania);
  • Przesyła wniosek żołnierza wraz z rozkazem personalnym o powołaniu do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe (chyba, że sam jest tym organem).
 • Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o:
  • Powołaniu żołnierza rezerwy, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza w celu podpisania kontraktu;
  • Zawartym kontrakcie na pełnienie zawodowej służby wojskowej i wydanym rozkazie personalnym o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe, wskazując równocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony stanowisko służbowe.
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień:
  • Co najmniej 30 dni przed dniem stawienia się w jednostce wojskowej doręcza żołnierzowi skierowanie do jednostki wojskowej;
  • Powiadamia pracodawcę zatrudniającego żołnierza, o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
  Dowódca Jednostki Wojskowej w terminie 7 dni od dnia stawienia się żołnierza do zawodowej służby wojskowej wysyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień potwierdzenie stawienia się żołnierza.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP