Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydział kryzysowy

 

Żołnierz rezerwy, który zawarł z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR otrzymuje kartę przydziału kryzysowego. Stanowi ona decyzję administracyjną będącą potwierdzeniem zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce wojskowej w ramach przydziału kryzysowego.

Przydział kryzysowy nadaje wojskowy komendant uzupełnień w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia z możliwością jego ponownego nadania.

W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego wygasa także kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Ustawodawca przewiduje dwa warianty uchylenia przydziału kryzysowego. Wyodrębnia przypadki kiedy przydział kryzysowy ma bezwzględnie zostać uchylony, a także kiedy może zostać uchylony.

Pierwszy z nich to konieczność uchylenia przydziału kryzysowego w następstwie niżej wymienionych okoliczności:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. osiągnięcia wieku 55 lat w przypadku szeregowych i 63 lat w przypadku podoficerów i oficerów;
 3. wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego,na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 12. zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień  lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

Drugi wariant określa okoliczności, w wyniku których nie ma bezwzględnej konieczności uchylenia przydziału kryzysowego, ale może to nastąpić za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej. Należą do nich przedstawione poniżej przypadki:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub  wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania siębadaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię; 
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przepro- wadzenie postępowania sprawdzającego;
 5. w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie wojskowej;
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi;
 7. wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisk służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP