Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie

 

Procedurę reklamowania normuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2136 ze zm.)

Reklamowanie z urzędu dotyczy osób, które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136 ze zm.;

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu : imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko lub  kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej (wzór zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu oraz na wniosek zawierają załączniki nr 2 i 3 do  Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136 ze zm.)

Reklamowanie na wniosek dotyczy żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

 • urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego;
 • jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

Podstawą reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców.

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy,  adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień oraz podpis osoby reklamowanej. W przypadku istnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział pracowniczy lub przydział mobilizacyjny. Może nastąpić odmowa reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania. 
Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • odwołania ze stanowiska;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • skreślenia z ewidencji wojskowej;
 • na wniosek pracodawcy;
 • zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP