Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
System rekonwersji SZ RP
REKONWERSJA - to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej Wojska Polskiego. Realizowana obecnie strategia rekonwersji zakłada stworzenie dynamicznej i mobilnej struktury organizacyjnej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy. Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności.
 

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej  (stosownie do lat wysługi);
 • byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych);

Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

ZASADY UDZIELNAI POMOCY REKONWERSYJNEJ

Pomoc rekonwersyjna, tj. przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, odbywanie praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy, przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

 • doradztwo zawodowe  - o ile pełni służbę wojskowa, co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowanie zawodowe i pośrednictwo pracy – na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;
 • praktyk zawodowych – na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

 

OSOBY NIE OBJĘTE REKONWERSJĄ

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).
    

PRZYDATNE ADRESY

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
ul. Solna 21
61-736 Poznań
telefon: 261572006
fax: 261 572 781
www.wszwpoznan.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
ul. Hurtowa 1
62-511  Konin
telefon: 261 573 921
www.wkukonin.wp.mil.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 319
fax: 261 415 319
oazbydgoszcz@ron.mil.pl

Departament Spraw Socjalnych MON Wydział ds. Rekonwersji, Pomocy Poszkodowanym i BHP
Tel. 261 845 599, 261 845 5125
Fax: 261 840 432

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
Tel.  261 826 678, 261 826 679, 261 826 680
Fax: 261 826 674
coaz.warszawa@mon.gov.pl

Więcej o rekonwersji na stronie: www.wojsko-polskie/twoja armia/rekonwersja

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP