Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia

Po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymaniu przydziału kryzysowego żołnierzom przysługują następujące uprawnienia:

Należności finansowe

Żołnierze NSR otrzymują uposażenie uzależnione od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska, za każdy dzień służby z tytułu:

 • odbywania ćwiczeń wojskowych;
 • pełnienia okresowej służby wojskowej.
Wysokość  uposażenia uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego została przedstawiona w zakładce  DZIENNE STAWKI.

Dodatkowe należności:

 • prawo do nagród w wysokości 2000,00 zł. z tytułu realizacji zadań służbowych (nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu);
 • zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem) – na wniosek żołnierza;
 • rekompensata finansowa polegająca na zwrocie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej – na wniosek żołnierza ( art. 119a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Zagadnienia związane z zatrudnieniem

 1. w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ochrona nie obejmuje także przypadków ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także sytuacji określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. 2015 r., poz. 192, t.j.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
 2. uzyskanie gwarancji stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 3. wliczenie okresu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok;
 4. w przypadku emerytów wojskowych, których emerytura jest niższa niż 75 proc. podstawy jej wymiaru, okres czynnej służby wojskowe w NSR zostanie im doliczony do wysługi;
 5. w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej będą opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 6. pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby;
 7. pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 124 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

Podnoszenie kwalifikacji

Żołnierzom rezerwy, którzy zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego przez okres nie krótszy niż trzy lata, przysługuje prawo do skierowania na szkolenia, kursy w celu zdobycia kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.Żołnierzom NSR przysługuje prawo do skierowania na szkolenia lub kursy w celu podniesienia kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

Jest ono uzależnione od:

 1. zobowiązania się żołnierza do posiadania przydziału kryzysowego przez okres nie krótszy niż trzy lata;
 2. wyrażenia przez żołnierza zgody na szkolenie;
 3. dodatkowo: skierowanie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem lub wynikać z potrzeby jego zmiany.

Opieka zdrowotna podczas odbywania służby

 1. określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 3. turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Świadczenia w naturze

 1. bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie .wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 3. bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

 Prestiż służby w rezerwie

 • pierwszeństwo w powołaniu do służby kontraktowej (na wypadek zainteresowania żołnierza taką formą służby wojskowej i stawianiu się na egzamin sprawnościowy w jednostce wojskowej);
 • uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
 • prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP