Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia

 

Żołnierze szkoleni w służbie przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej, na uprawnienia te składają się między innymi:

 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie, urlopy, opieka medyczna i stomatologiczna, obowiązek ubezpieczeniowy, ulgowe przejazdy;
 • ochrona stosunku pracy;
 • szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby  wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP.

Wyciąg z Ustawy

Art .127. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego albo członka jego rodziny, o którym mowa w art. 128 ust. 2. Przepisu nie stosuje się do okresowej służby wojskowej.
2. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, o której mowa w ust. 1, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.
4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
Art. 131. 1. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym na samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek:
    1) pokrywa się:
       a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
       b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
       c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu  mieszkalnego typu własnościowego,
      d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze strony umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
      e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza
    2) zawiesza się spłatę:
       a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
       b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

2. Pożyczka i kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Art. 133. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118–132.

UPOSAŻENIA I INNE NALEŻNOŚCI:

KORPUS OFICEROWIE - 60% miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1920 zł

KORPUS PODOFICERÓW - 40 % miesięcznego uposażnienia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1280 zł

KORPUS SZEREGOWYCH - 30 % miesięcznego uposażnienia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960 zł

 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby; 
 • prawo do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 • odprawa w związku ze zwolnieniem po odbyciu służby przygotowawczej, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • należności za podróże służbowe w przypadku delegowania żołnierza poza miejsce pełnienia służby;
 • mogą być przyznawane nagrody i zapomogi;
 • zwrot kosztów pomocy prawnej, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych  zakończy się orzeczeniem o umorzeniu.

URLOPY

 • Urlop jednorazowy - w czasie jej pełnienia, w wymiarze pięciu dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej dwóch miesięcy tej służby, z tym że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie w pierwszym okresie służby;
 • Urlop okolicznościowy -  udziela się żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w wymiarze 2-5 dni w przypadku: zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, potrzeby odwiedzenia rodziny, ze względów osobistych, rodzinnych, klęski żywiołowej, która dotknęła rodzinę żołnierza.;
 • Urlop zdrowotny - udziela się żołnierzowi w jednym nieprzerwanym okresie, w wymiarze do jednego miesiąca. Podstawą urlopu zdrowotnego jest orzeczenie w tej sprawie wojskowej komisji lekarskiej

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE

Kierując się nadrzędnością potrzeb obronnych państwa przyjęto ustawowe rozwiązania prawne, zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców i ich pracowników – żołnierzy czynnej służby wojskowej. W rezultacie ochroną stosunku pracy objęto także żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

 • w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany, ani rozwiązany. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staję się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika;
 • powyższe regulacje dotyczą również umów zawartych czas okres próbny.

W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas określony;

 • na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez prawa do wynagrodzenia, na dwa dni;
 • pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy;
 • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy;
 • Pracownik powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby;
 • Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę - na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 • Obowiązek przestrzegania przepisów i regulaminów dotyczących służby wojskowej;
 • Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej;
 • Nakaz zachowania apolityczności na czas służby.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
Hurtowa 1
62-510 Konin
tel. 261573900
fax. 261573907
wkukonin@ron.mil.pl

  
 • BIP